Концепція та цілі Благодійного фонду Октая Алієва

 • Сприяння поліпшенню соціально-економічного становища в суспільстві за допомогою підвищення ефективності системи освіти. Ми обрали шлях всебічної підтримки розробок освітніх програм, спрямованих на зміцнення основних загальнолюдських цінностей.
 • Реалізація Цілі передбачає внесення в освітній простір трьох найважливіших змістових ліній, що стосуються розвитку самої Людини, побудови щасливої й міцної Сім’ї і ставлення до Світу, в Якому Ми Живемо.
 • У результаті досягнення поставлених цілей ми очікуємо значного поліпшення якості життя сучасної людини, формування та розвитку у неї особистісних якостей, знань і умінь, що відповідають ціннісним пріоритетам Фонду.

Концепція Фонду

На додаток до програм загальноосвітньої школи ми пропонуємо освітні програми, які розширять світоглядний кругозір учнів, допоможуть усвідомити сенс життя, скласти уявлення про навколишній світ і призначення в ньому людини, знайти відповіді при вирішенні складних життєвих завдань.

Читати: Інноваційні програми Фонду

Ми стурбовані тими негативними соціальними явищами й тенденціями, що відбуваються в сучасному суспільстві. Зростаюча кількість розлучень, покинуті діти, малолітні матері, які здають своїх дітей до притулків, – це тривожний факт нашого часу.

Ми стурбовані проблемами моральності підростаючого покоління, серед яких процвітає алкоголізм і наркоманія, ранні безладні статеві зв’язки, невизнання авторитету батьків, агресивна поведінка по відношенню до оточуючих, відсутність сенсу життя й високих ідеалів. Усі ці проблеми носять моральний характер і пов’язані з втратою або підміною моральних і духовних цінностей. Це змушує нас задуматися над тим, що нинішній стан моральності суспільства може призвести до глобальної соціальної катастрофи – духовної деградації людства.

У чому ж основні причини падіння рівня духовно-морального розвитку наших дітей?

Ми бачимо їх у відсутності міцної духовно-моральної основи, яка повинна закладатися з самого раннього дитинства, спочатку сім’єю, потім школою й далі суспільством. Саме з сім’ї починається пізнання дитиною навколишнього світу, прищеплюється любов до ближніх, закладається основа поведінки в суспільстві й відносин між людьми.

Що ж ми бачимо насправді?

Інститут сім’ї, як найголовніший механізм людського розвитку і основний генератор духовності, не виконує своїх функцій, більш того – він сам зазнає краху. Майже половина сімейних союзів, що укладаються молодими парами, закінчуються розлученнями, при цьому більша частина з них не витримує й п’ятирічного терміну. Діти, позбавлені духовно-моральної підтримки сім’ї, відразу потрапляють під негативний вплив суспільства, який нав’язує свої пріоритети й цінності. Прагматизація життя, споживчі відносини між людьми, пропаганда сексу й насильства – і це ще далеко не все, з чим стикається слабка дитяча душа, в яку з самого початку не були закладені сім’єю морально-духовні цінності.

Так, ми живемо в суспільстві і для суспільства, але крім того ми ще живемо для себе і всередині себе. І тому цілком обґрунтовано задаємо собі питання: у чому полягає сенс нашого життя? Яке наше призначення? До чого ми покликані й що повинні шукати в цьому світі?

До того ж, у системі сучасної освіти немає певного напряму розвитку індивідуальних здібностей і талантів кожної дитини. Дорослій людині, а тим більше дитині, від природи не дано стільки внутрішньої сили, щоб зосередитися одночасно на заняттях, що вимагають використання відразу всіх видів мислення. Ми не засуджуємо й не закликаємо змінити докорінно саму систему освіти або позбавити батьків батьківського авторитету в становленні своїх дітей, ми тільки стурбовані двома крайнощами, що мають місце в системі реальної освіти й виховання: превалюванням практичної освіти над загальнолюдською, а також батьківським авторитаризмом, що пригнічує вроджені схильності й таланти дітей.

Перш ніж завантажити дитину прикладною реальністю, їй необхідно дати можливість розвинутися внутрішньо, а потім самій визначити свій шлях у житті. Тільки в такому випадку ми отримаємо не просто юристів, політиків, лікарів, вчителів, інженерів, а й духовно розвинених людей, і морально сильних громадян!

Читати: Звернення до інвесторів

Наші пріоритети

Людина не може повноцінно існувати в світі, не навчившись у ньому правильно орієнтуватися. Те, наскільки вона буде правильно зорієнтована, залежить від її здатності осягати світ, співвідносячи ці знання зі знаннями про саму себе. Для кожної думаючої людини очевидний взаємозв’язок між такими поняттями, як «пізнання світу» і «пізнання себе». Пізнаючи себе, людина накопичує необхідні досвід і знання, проте добре дізнатися себе внутрішню можна тільки у взаємодії з навколишнім світом.

Але навіщо людині потрібні всі ці знання?

Не пізнавши себе і світ, в якому вона живе, людина або рухається за інерцією в тому напрямку, який їй задає суспільство, або живе в розладі з цим самим суспільством, нескінченно зазнаючи невдачі й бідуючи. Якщо долучити до вже існуючих загальноосвітніх програм такі напрямки, як «пізнання світу» і «пізнання людини», то це не тільки не зашкодить загальній системі освіти, від цього і школи, і ціле суспільство, безсумнівно, виграють, отримавши одночасно і грамотних фахівців, і духовно розвинених людей, і морально сильних громадян.

Нам, безперечно, потрібна якісна сім’я, оскільки вона є визначальною в первісному формуванні дитини, як особистості, в пізнанні нею навколишнього світу й самої себе. Все, що набуває людина за перші роки свого життя, створює передумови її переходу на якісно новий, більш високий ступінь пізнання.

Уклад сімейного життя знаходить своє відображення й у моральному вигляді людини. Доброзичлива атмосфера, що панує в сім’ї, увага один до одного, рівень взаєморозуміння та взаємоповаги – все це закладає в дитині фундамент моральності. Тому дуже важливо сформувати в дітей правильне сприйняття й розуміння сім’ї та її цінностей, прищепити культуру відносин між чоловіком і жінкою.

Читати: Наша діяльність

Наша діяльність спрямована на розробку й впровадження загальноосвітніх програм в область загальнолюдської освіти, розрахованих на набуття учнями знань, необхідних їм для правильної орієнтації в навколишньому світі й уявлень про самих себе, для пояснення й моделювання життєвих ситуацій, для реалізації своїх здібностей і вироблення інших життєво важливих знань.

У зв’язку з цим ми позначили три основні напрями, за якими буде здійснюватися розробка шкільних програм для учнів 1-11 (12) класів: знання про Людину, знання про навколишній Світ, формування образу щасливої, міцної Сім’ї.

Окрім знань про світ і людину в запропонованих нами програмах осмислюється весь уклад людського життя, виражаються певні системи цінностей, вибудовуються моделі життєвих ситуацій, отримують схвалення або засудження ті чи інші способи життя, поведінки.

Розробка даних програм буде здійснюватися спеціальними робочими групами, до яких увійдуть найкращі фахівці у галузі освіти й науки, експерти, вчителі-практики, професіонали ІТ-галузі, режисери та постановники.

Наша співпраця

У досягненні своїх цілей ми будемо організовувати свою роботу в тісній взаємодії з державними науково-дослідними центрами, вищими та загальноосвітніми навчальними закладами, окремими вченими й фахівцями. Основною формою такого співробітництва є залучення науковців, викладачів-практиків, які мають необхідні компетенції професіоналів, до розробки та реалізації нових освітніх програм, а також встановлення й підтримання прямих зв’язків між усіма учасниками процесу, щодо вдосконалення системи освіти.

У рамках співпраці буде здійснюватися розробка та апробація нових навчальних програм, методик та інноваційних технологій, а також:

 • навчально-методичне забезпечення нових напрямків у системі середньої освіти;
 • створення мережі шкіл, що реалізують експериментальні та інноваційні програми для відпрацювання нових технологій і змісту навчання, шляхом конкурсного відбору;
 • поширення передового педагогічного досвіду, інноваційних досягнень, підвищення кваліфікації за новими освітніми програмами;
 • організація консультаційної діяльності, забезпечення якості освітніх програм.

Крім цього, ми визначили довгострокові цілі з підготовки та перекваліфікації працівників освітньої сфери, у відповідності з цією концепцією загальнолюдської освіти, спрямованої на пізнання дитиною навколишнього світу й самої себе, набуття духовно-моральних цінностей, реалізацію своїх талантів і здібностей.

Розроблена нами модель професійного розвитку педагогічних працівників містить наступні напрямки:

 • створення на базі Фонду оптимальних умов для підвищення освітнього рівня педагогів;
 • удосконалення навчально-методичного та інформаційно-технічного забезпечення навчально-виховного процесу педагогів;
 • підвищення мотивації педагогів до зростання професійної майстерності;
 • розробка індивідуальних програм підвищення кваліфікації педагогів.

Наша місія

Нашою місією є видання й просування в системі освіти пробної та експериментальної навчальної літератури за основними напрямками програм, що нами розробляються. Дана література буде включати в себе методичні та дидактичні матеріали, книжки для вчителів та учнів. Ми маємо намір об’єднати під егідою Фонду прогресивних представників сфери освіти, письменників і науковців, які поділяють наші світоглядні позиції.

Видавнича діяльність буде здійснюватися за такими принципами:

 • видання освітніх і пізнавальних книжок для учнів та вчителів;
 • залучення авторів, які добре знають навчальний процес і безпосередньо беруть участь у ньому;
 • видання підручників і навчальних посібників, які експериментально перевірені й апробовані на практиці.

Фондом планується видання літератури з предметів освітніх програм, що створюються за сприяння Фонду, а саме:

 • для учнів шкіл та студентів – підручники та робочі зошити, хрестоматії й збірники додаткових матеріалів;
 • для вчителів та викладачів – методичні рекомендації та дидактичні матеріали;
 • для батьків – рекомендації та додаткові матеріали;
 • збірки кращих робіт учнів і студентів;
 • збірки кращих уроків;
 • збірники психодіагностичних комплексів;
 • методичні рекомендації та дидактичні матеріали для підготовки вчителів і викладачів;
 • наукова та методична література, створена фахівцями, що співпрацюють із Фондом, щодо вирішення проблем сучасного суспільства через зміни в освіті.

Фонд має можливість перевидання популярних наукових і творчих видань видатних людей сучасності та науковців, спеціально обраних нами з метою подальшого поширення, популяризації та безкоштовної передачі науковим, навчальним, громадським установам. Фонд надає допомогу у виданні книг талановитим науковцям-початківцям, письменникам. Сприяє в розміщенні наукових робіт і статей на популярних інтернет-ресурсах за рахунок Фонду, які будуть відповідати ідеям Фонду, Статуту Фонду та законодавству України.

Наші очікування

Наші очікування від реалізованих програм виходять із тих завдань, які ми ставимо перед собою в процесі навчання дітей і формування нового, більш високоморального та духовного покоління. Ми не хочемо змінити світ, ми хочемо навчити наших дітей змінювати себе і своє життя, щоб вони могли комфортно існувати в цьому світі.

Життєва програма кожної людини, спрямованість її вчинків і дій залежить від набутих знань і моральних цінностей, які тісно взаємопов’язані між собою. Чим солідніше буде запас знань у дитини про саму себе і світ, в якому вона живе, тим сильнішу морально-духовну опору вона матиме в житті.

Читати: Біографія Октая Алієва

Застосовуючи отримані знання на практиці, учень зможе не тільки піднятися на більш якісну нову ступінь і розумову, і фізичну, і духовну, але й керувати даними від природи якостями й задатками, визначати самостійно свій життєвий шлях, реалізувати себе, як особистість. Ми ж з вами отримаємо покоління абсолютно нових людей, які вміють управляти не тільки своїми емоціями, вчинками та діями, а й своїм життям. А суспільство отримає не тільки гарних фахівців, які обрали свою професію у відповідності зі своїми здібностями, але й гармонійно розвинених і морально сильних громадян.